Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.oceanuwaznosci.pl, a także przez kanały social media takie jak: Instagram, Messenger, Facebook, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@oceanuwaznosci.pl Sprzedającym jest firma Ocean Uważności Magdalena Woźniak, zarejestrowana pod adresem: 05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Kościelna 13, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@oceanuwaznosci.pl aby skontaktować się z właścicielem Magdaleną Woźniak 

1. Definicje 

a) Regulamin – niniejszy regulamin. 

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zakupu od Usługodawcy w Serwisie Internetowym ocean uwaznosci.pl lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość: e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy. 

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu Internetowego ocean uwaznosci.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

d) Usługodawca/Sprzedawca – podmiot świadczący Usługi znajdujące się w ofercie Serwisu Internetowego ocean uwaznosci.pl i za pośrednictwem tego Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Przedmiot transakcji – Usługi wymienione i opisane w Serwisie Internetowym ocean uwaznosci.pl 

f) Usługa/ przedmiot oferty – szkolenie, sesja, konsultacja, kurs, warsztat, trening, realizowany w określonym miejscu i czasie, w tym pod konkretnym adresem/linkiem internetowym, w którym Konsument/ Klient / bierze udział lub korzysta z Usługi oraz której na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może dokonać Zakupu od Usługodawcy w Serwisie Internetowym ocean uwaznosci.pl lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość: e-mail, telefon, Messenger, Skype lub inny komunikator internetowy. 

g) Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów 

h) Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem / Konsumentem z wykorzystaniem Serwisu Internetowego lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość: e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy. 

i) Serwis Internetowy – serwis dostępny pod adresem, za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z pełną ofertą Usług Usługodawcy oraz dokonać Zakupu Usługi. 

k) Zakup / Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

l) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

2. Zasady ogólne 

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.oceanuwaznosci.pl, a także przez kanały social media takie jak: Instagram, Messenger, Facebook, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@oceanuwaznosci.pl 

b) Klienci / Konsumenci przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu Internetowego oceanuwaznosci.pl zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

c) Rozpoczęcie korzystania przez Klienta / Konsumenta z Usług świadczonych przed Usługodawcę oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

d) Za pośrednictwem Serwisu Internetowego oceanuwaznosci.pl możliwe jest dokonanie zakupu części Usług oferowanych przez Usługodawcę. Część Usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga szczegółowych uzgodnień z Usługodawcą dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług. Uzgodnień tych można dokonać za pomocą poczty e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy wskazany w zakładce kontakt Serwisu Internetowego oceanuwaznosci.pl 

e) Serwis Internetowy oceanuwaznosci.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. 

f) W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: • przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera bądź inna obsługująca pliki cookies oraz skrypty JavaScript, • rozdzielczość ekranu co najmniej 1280×800 pikseli. 

g) Klienci / Konsumenci korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu, niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

h) Klienci / Konsumenci korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę oświadczają, że brak jest jakichkolwiek medycznych przeciwskazań do skorzystania z Usług Usługodawcy i podejmują współpracę z Usługodawcą na własną odpowiedzialność. 

i) Klienci / Konsumenci korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę oświadczają, iż mają świadomość, że osiągnięcie postawionych sobie celów jest uzależnione tylko w przypadku pełnego zaangażowania i systematycznego działania Klienta / Konsumenta według dokładnych instrukcji Usługodawcy. 

j) Klienci / Konsumenci korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę oświadczają, iż mają świadomość, że Usługi te nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny, treningowy, wzmacniający stan fizyczny i/lub emocjonalny. 

k) Wszystkie informacje, jakie Klient / Konsument przekazuje Usługodawcy podczas realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu zostają zachowane w tajemnicy i chronione przez Usługodawcę. 

l) Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie podczas realizacji Usługi bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. m) Klienci / Konsumenci (Rodzice, Opiekunowie prawni), którzy chcą, aby z Usług Usługodawcy skorzystały ich dzieci nieletnie pomiędzy 6 a 18 rokiem życia muszą wyrazić zgodę pisemną na korzystanie dziecka z Usług Usługodawcy. 

n) Klienci / Konsumenci korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę oświadczają, iż mają świadomość i zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji rządowych oraz wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID 19. 

3. Dokonywanie zakupu oraz składanie zamówień 

a) Wszystkie ceny podane w Serwisie Internetowym oceanuwaznosci.pl a także oferty drogą e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy są cenami brutto (w tym podatek VAT) podanymi w złotych polskich . 

b) Zamówienia są przyjmowane przez Serwis Internetowy oceanuwaznosci.pl, a także drogą e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy. 

c) Zamówienia składane poprzez przez Serwis Internetowy, a także drogą e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

d) Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia na odpowiedniej stronie w domenie PayU, do której link znajduje się na stronie wybranego Towaru w sklepie internetowym www.oceanuwaznosci.pl i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym adres e-mail, na który zostaną wysłane dane dostępowe do zakupionego Produktu. Zamówienie jest skuteczne jeśli klient złoży je drogą E-mail / SMS / WhatsApp / Instagram / Messenger Zamówienie składane poprzez przez Serwis Internetowy oceanuwaznosci.pl, a także drogą e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy jest skuteczne, gdy Klient / Konsument prawidłowo wypełni formularz, w którym znajdą się takie informacje jak: Nazwa wybranej Usługi, imię i nazwisko Klienta / Konsumenta, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, dane do faktury w przypadku Firmy, wybrany termin Usługi…). 

e) Klient / Konsument zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 

f) W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

g) Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu Internetowego, potwierdzającą otrzymanie zamówienia lub drogą e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy. 

h) Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. 

4. Realizacja / odbiór Usługi 

a) Klient / Konsument korzysta z Usługi w określonym czasie i miejscu, zawartym w opisie Usługi zakupionej w Serwisie Internetowym oceanuwaznosci.pl lub ustalonym z Usługodawcą w trakcie szczegółowych ustaleń poprzez drogę e-mail, SMS, telefon, Messenger, Skype, Instagram, WhatsApp lub inny komunikator internetowy. 

b) Realizacja / odbiór Usługi nie jest objęty żadnymi dodatkowymi opłatami. 

c) Możliwość wykorzystania zakupionej Usługi np. zaległych niewykorzystanych sesji wygasa po dwóch miesiącach od daty ostatniego spotkania / sesji / kontaktu, będącego korzystaniem z Usługi. W przypadku szkoleń, kursów, warsztatów i innych Usług zakupionych z określonym terminem i miejscem realizacji Usługi, niewykorzystanie Usługi przez Klienta / Konsumenta nie upoważnia go do realizacji Usługi w innym terminie. 

5. Płatności

a) Płatność za zamówioną Usługę odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego w domenie PayU.com (system płatności elektronicznych dostarczany jest przez: PayU z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186) lub przelewem na konto bankowe firmy Ocean Uważności Magdalena Woźniak. 

6. Prawo odstąpienia od Umowy i reklamacje 

Niniejszy rozdział dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami. 

1. Konsument zgodnie z przepisami prawa może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem firmy bez podania przyczyny, składając pisemnie w terminie 14 dni od jej zawarcia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres email : kontakt@oceanuwaznosci.pl 

2. Konsument może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia realizacji Usługi. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Konsumenta oraz opis zastrzeżeń do zrealizowanej Usługi. Reklamację należy złożyć na piśmie i wysłać na adres email kontakt@oceanuwaznosci.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny. 

7. Prawa autorskie 

a) Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oceanuwaznosci.pl jako całości oraz treści, grafik, zdjęć, filmów, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Firmy Ocean Uważności Magdalena Woźniak lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Internetowym oceanuwaznosci.pl treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. 

8. Polityka prywatności 

a) Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: www.oceanuwaznosci.pl 

9. Zmiana regulaminu a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili Zakupu / złożenia zamówienia. 

b) Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie Internetowym.